Galutinio vartotojo licencijos sutartis

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. spalio 30 d.

UAB "Meetelp", įsikūrusi ir registruota adresu Šaltalankių g. 1, Jonava, LT-55195, Jonava, Lietuva (toliau - Licenciaras), suteikia "Meetelp" licenciją Jums (Galutiniam naudotojui) naudoti tik pagal šios Licencinės sutarties sąlygas.

Atsisiųsdami Licencijuotą programą iš "Apple" programinės įrangos platinimo platformos ("App Store") ir "Google" programinės įrangos platinimo platformos ("Play Store") bei bet kokį jos atnaujinimą (kaip leidžiama pagal šią Licencinę sutartį), Jūs nurodote, kad sutinkate laikytis visų šios Licencinės sutarties sąlygų ir kad sutinkate su šia Licencine sutartimi. Šioje Licencinėje sutartyje "App Store" ir "Play Store" vadinamos "Paslaugomis".

Šios Licencinės sutarties šalys pripažįsta, kad Paslaugos nėra šios Licencinės sutarties šalis ir joms nėra privalomos jokios nuostatos ar įsipareigojimai, susiję su Licencijuota taikomąja programa, pavyzdžiui, jos garantija, atsakomybe, priežiūra ir palaikymu. UAB "Meetelp", o ne Paslaugos, yra vienintelė atsakinga už Licencijuotą taikomąją programą ir jos turinį.

Šioje Licencinėje sutartyje negali būti numatytos Licencijuotos programėlės naudojimo taisyklės, kurios prieštarauja naujausioms "Apple Media Services" paslaugų teikimo sąlygoms ir "Google Play" paslaugų teikimo sąlygoms (toliau - naudojimo taisyklės). UAB "Meetelp" patvirtina, kad turėjo galimybę susipažinti su Naudojimo taisyklėmis ir ši Licencinė sutartis joms neprieštarauja.

Įsigijus ar atsisiuntus "Meetelp" per Paslaugas, jums suteikiama licencija naudoti tik pagal šios Licencinės sutarties sąlygas. Licencijos davėjas pasilieka visas teises, kurios Jums aiškiai nesuteiktos. Meetelp turi būti naudojama įrenginiuose, kuriuose veikia "Apple" operacinės sistemos ("iOS" ir "Mac OS") arba "Google" operacinė sistema ("Android").

1. PROGRAMA

Meetelp (toliau - Licencijuota programa) yra programinė įranga, sukurta siekiant padėti naudotojui surasti jam tinkamą psichikos sveikatos specialistą, naudojant trijų veiksnių atitikties sistemą, ir lydinti jį psichikos sveikatos kelionėje bei pritaikyta iOS ir Android mobiliesiems įrenginiams (toliau - Įrenginiai). Ji naudojama norint rasti tinkamą psichikos sveikatos specialistą ir užsiregistruoti gydymui naudojantis programėlės, kuri lydi klientą pakeliui, pagalba.

2. LICENCIJOS TAIKYMO SRITIS

2.1. Jums suteikiama neperleidžiama, neišimtinė, nesublicencijuojama licencija įdiegti ir naudoti Licencijuotą programėlę bet kuriuose Jums (Galutiniam naudotojui) priklausančiuose ar Jūsų kontroliuojamuose Prietaisuose ir taip, kaip tai leidžiama pagal Naudojimo taisykles, išskyrus tai, kad tokią Licencijuotą programėlę gali pasiekti ir naudoti kitos su Jumis (Galutiniu naudotoju, Pirkėju) susijusios paskyros per Šeimos bendrinimą arba pirkimą dideliais kiekiais.

2.2. Ši licencija taip pat reglamentuoja bet kokius Licencijos davėjo teikiamus Licencijuotos programos atnaujinimus, kuriais pakeičiama, pataisoma ir (arba) papildoma pirmoji Licencijuota programa, išskyrus atvejus, kai tokiam atnaujinimui suteikiama atskira licencija; tokiu atveju taikomos tos naujos licencijos sąlygos.

2.3. Negalite dalytis Licencijuota taikomąja programa ar suteikti ją tretiesiems asmenims (išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal Naudojimo taisykles ir gavus išankstinį raštišką UAB "Meetelp" sutikimą), parduoti, nuomoti, skolinti, skolinti, nuomoti ar kitaip platinti Licencijuotą taikomąją programą.

2.4. Negalite atlikti atvirkštinio inžinerijos, vertimo, išardymo, integravimo, dekompiliavimo, pašalinimo, modifikavimo, kombinavimo, išvestinių kūrinių ar atnaujinimų kūrimo, pritaikymo ar bandymo išgauti Licencijuotos taikomosios programos ar bet kurios jos dalies pirminį kodą (išskyrus atvejus, kai gautas išankstinis raštiškas UAB "Meetelp" sutikimas).

2.5. Negalite kopijuoti (išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal šią licenciją ir Naudojimo taisykles) ar keisti Licencijuotos programos ar jos dalių. Kopijas galite kurti ir saugoti tik Jums priklausančiuose arba Jūsų valdomuose įrenginiuose atsarginėms kopijoms saugoti pagal šios licencijos, Naudojimo taisyklių ir kitų sąlygų, taikomų naudojamam įrenginiui ar programinei įrangai, sąlygas. Negalite pašalinti jokių pranešimų apie intelektinę nuosavybę. Jūs pripažįstate, kad jokia neįgaliota trečioji šalis negali bet kada gauti prieigos prie šių kopijų. Jei parduodate savo Įrenginius trečiajai šaliai, prieš tai privalote pašalinti Licencijuotą programą iš Įrenginių.

2.6. Už pirmiau minėtų įsipareigojimų pažeidimą, taip pat bandymą padaryti tokį pažeidimą gali būti keliama baudžiamoji byla ir atlyginami nuostoliai.

2.7. Licenciaras pasilieka teisę keisti licencijavimo sąlygas.

2.8 Jokia šios licencijos nuostata neturėtų būti aiškinama kaip ribojanti trečiųjų šalių sąlygas. Naudodamiesi licencijuota programėle, privalote užtikrinti, kad laikytumėtės taikomų trečiųjų šalių sąlygų.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Licencijuotai programėlei reikalinga 1.0.0 arba naujesnė programinės įrangos versija. Licenciaras rekomenduoja naudoti naujausią programinės įrangos versiją.

3.2. Licencijos davėjas stengiasi nuolat atnaujinti Licencijuotą programą, kad ji atitiktų pakeistas / naujas programinės įrangos versijas ir naują techninę įrangą. Jums nesuteikiamos teisės reikalauti tokio atnaujinimo.

3.3 Jūs pripažįstate, kad Jūsų pareiga yra patvirtinti ir nustatyti, ar programos galutinio naudotojo įrenginys, kuriame ketinate naudoti Licencijuotą programą, atitinka pirmiau minėtas technines specifikacijas.

3.4. Licencijos davėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti technines specifikacijas savo nuožiūra.

4. JOKIOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS AR PALAIKYMO

4.1 UAB "Meetelp" nėra aiškiai ar numanomai įsipareigojusi teikti Licencijuotai programėlei bet kokią techninę priežiūrą, techninę ar kitokią pagalbą.

4.2 UAB "Meetelp" ir Galutinis naudotojas pripažįsta, kad Paslaugų teikėjas nėra įsipareigojęs teikti jokių techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų, susijusių su Licencijuota taikomąja programa.

5. NAUDOTOJŲ SUKURTI ĮNAŠAI

5.1. Licencijuota taikomoji programa gali kviesti jus bendrauti, prisidėti prie tinklaraščių, pranešimų lentų, internetinių forumų ir kitų funkcijų arba dalyvauti juose, taip pat gali suteikti jums galimybę kurti, pateikti, skelbti, rodyti, perduoti, atlikti, publikuoti, platinti ar transliuoti turinį ir medžiagą mums arba Licencijuotoje taikomojoje programoje, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, rašinius, vaizdo įrašus, garso įrašus, nuotraukas, grafiką, komentarus, pasiūlymus arba asmeninę informaciją ar kitą medžiagą (toliau kartu - "Įnašai"). Įnašus gali matyti kiti Licencijuotos taikomosios programos naudotojai ir trečiųjų šalių interneto svetainėse ar taikomosiose programose. Todėl visi jūsų perduoti Įnašai gali būti laikomi nekonfidencialiais ir nepatentuotais. Kurdami ar pateikdami bet kokius Įnašus, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:

1. Jūsų Įnašų kūrimas, platinimas, perdavimas, viešas rodymas ar atlikimas, prieiga prie jų, atsisiuntimas ar kopijavimas nepažeidžia ir nepažeis jokios trečiosios šalies nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių, patentų, prekių ženklų, komercinių paslapčių ar moralinių teisių.

2. Jūs esate kūrėjas ir savininkas arba turite reikiamas licencijas, teises, sutikimus, atleidimus ir leidimus naudoti ir leisti mums, Licencijuotai programėlei ir kitiems Licencijuotos programėlės naudotojams naudoti jūsų Įnašus bet kokiu Licencijuotoje programėlėje ir šioje Licencinėje sutartyje numatytu būdu.

3. Turite kiekvieno jūsų Įnašuose esančio identifikuojamo asmens rašytinį sutikimą, leidimą ir (arba) leidimą naudoti kiekvieno tokio identifikuojamo asmens vardą ar atvaizdą, kad būtų galima įtraukti ir naudoti jūsų Įnašus bet kokiu Licencijuotoje programoje ir šioje Licencinėje sutartyje numatytu būdu.

4. Jūsų Įnašai nėra melagingi, netikslūs ar klaidinantys.

5. Jūsų Įnašai nėra neprašyta ar neleistina reklama, reklaminė medžiaga, piramidinės schemos, grandininiai laiškai, nepageidaujami elektroniniai laiškai, masiniai laiškai ar kitokio pobūdžio prašymai.

6. Jūsų Įnašai nėra nepadorūs, nepadorūs, nepadorūs, nešvankūs, smurtiniai, priekabiaujantys, šmeižikiški, šmeižikiški ar kitaip smerktini (kaip nustatome mes).

7. Jūsų Įnašuose niekas nėra išjuokiamas, pašiepiamas, menkinamas, bauginamas ar įžeidinėjamas.

8. Jūsų Įnašai nenaudojami priekabiauti ar grasinti (teisine šių sąvokų prasme) kitiems asmenims ir skatinti smurtą prieš konkretų asmenį ar žmonių grupę.

9. Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų, taisyklių ar reglamentų.

10. Jūsų Įnašai nepažeidžia jokios trečiosios šalies privatumo ar viešumo teisių.

11. Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų, susijusių su vaikų pornografija ar kitaip skirtų nepilnamečių sveikatai ar gerovei apsaugoti.

12. Jūsų Įnašuose nėra jokių įžeidžiančių komentarų, susijusių su rase, nacionaline kilme, lytimi, seksualinėmis preferencijomis ar fizine negalia.

13. Jūsų Įnašai kitaip nepažeidžia jokių šios Licencinės sutarties nuostatų arba galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų, taip pat nepateikia nuorodų į medžiagą, kuri pažeidžia bet kokias šios Licencinės sutarties nuostatas.

Bet koks Licencijuotos taikomosios programos naudojimas pažeidžiant tai, kas išdėstyta pirmiau, pažeidžia šią Licencinę sutartį ir, be kita ko, gali lemti jūsų teisių naudotis Licencijuota taikomąja programa nutraukimą arba sustabdymą.

6. ĮMOKŲ LICENZIJA

Skelbdami savo Įnašus bet kurioje Licencijuotos programos dalyje arba padarydami Įnašus prieinamus Licencijuotoje programoje, susiedami savo paskyrą iš Licencijuotos programos su bet kuria savo socialinių tinklų paskyra, jūs automatiškai suteikiate, o jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite teisę suteikti mums neribotą, neribotą, neatšaukiamą, nuolatinę, neišimtinę, perleidžiamą, nemokamą, visiškai apmokamą, pasaulinę teisę ir licenciją talpinti, naudoti kopijuoti, atkurti, atskleisti, parduoti, perparduoti, skelbti, plačiai transliuoti, pervadinti, archyvuoti, saugoti, talpinti į talpyklą, viešai rodyti, performatuoti, versti, perduoti, daryti ištraukas (visas ar iš dalies) ir platinti tokius Įnašus (įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų atvaizdą ir balsą) bet kokiu tikslu, komercinei reklamai ar kitais tikslais, taip pat rengti išvestinius kūrinius arba įtraukti į kitus kūrinius tokius Įnašus ir suteikti bei leisti sublicencijas pirmiau minėtiems dalykams. Naudoti ir platinti galima bet kokiais žiniasklaidos formatais ir bet kokiais žiniasklaidos kanalais.

Ši licencija taikoma bet kokia dabar žinoma ar vėliau sukurta forma, laikmena ar technologija ir apima jūsų vardo, įmonės pavadinimo ir franšizės pavadinimo, jei taikoma, bei bet kokių jūsų pateiktų prekių ženklų, paslaugų ženklų, prekių pavadinimų, logotipų, asmeninių ir komercinių atvaizdų naudojimą. Atsisakote visų moralinių teisių į savo Įnašus ir garantuojate, kad moralinės teisės į jūsų Įnašus nebuvo pareikštos kitais būdais.

Mes nepretenduojame į jokią jūsų Įnašų nuosavybę. Jūs išlaikote visišką nuosavybės teisę į visus savo Įrašus ir bet kokias intelektinės nuosavybės teises ar kitas nuosavybės teises, susijusias su jūsų Įrašais. Mes neatsakome už jūsų Įnašuose pateiktus teiginius ar pareiškimus bet kurioje Licencijuotos taikomosios programos srityje. Tik jūs atsakote už savo Įnašus Licencijuotoje programėlėje ir aiškiai sutinkate atleisti mus nuo bet kokios atsakomybės bei susilaikyti nuo bet kokių teisinių veiksmų prieš mus dėl jūsų Įnašų.

Mes turime teisę savo nuožiūra (1) redaguoti, redaguoti ar kitaip keisti bet kokius Įnašus; (2) perklasifikuoti bet kokius Įnašus, kad jie atsidurtų tinkamesnėse Licencijuotos taikomosios programos vietose; ir (3) bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties iš anksto patikrinti ar ištrinti bet kokius Įnašus be išankstinio įspėjimo. Mes neprivalome stebėti jūsų Įnašų.

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Licencijos davėjo atsakomybė įsipareigojimų pažeidimo ir delikto atveju apsiriboja tyčia ir dideliu neatsargumu. Tik esminių sutartinių pareigų (kardinalių įsipareigojimų) pažeidimo atveju Licenciaras taip pat atsako esant nedideliam neatsargumui. Bet kuriuo atveju atsakomybė ribojama numatomais, sutartyje numatytais tipiniais nuostoliais. Minėtas apribojimas netaikomas žalos gyvybei, kūno sužalojimui ar sveikatai atveju.

7.2. Licenciaras neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą, padarytą dėl pareigų pažeidimo pagal šios Licencinės sutarties 2 skyrių. Kad išvengtumėte duomenų praradimo, privalote naudotis Licencijuotos programos atsarginių kopijų darymo funkcijomis tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančias trečiųjų šalių naudojimo sąlygas. Jūs žinote, kad pakeitus Licencijuotąją taikomąją programą ar ja manipuliuojant, Jūs neturėsite prieigos prie Licencijuotosios taikomosios programos.

7.3. Licencijos davėjas neprisiima jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl neetiško specialisto, įrašyto į platformą, elgesio ir bet kokio pobūdžio nesutarimų tarp specialisto, įrašyto į platformą, ir kliento.

8. GARANTIJA

8.1. Licenciaras garantuoja, kad jūsų atsisiuntimo metu Licencijuotoje programėlėje nėra šnipinėjimo programų, Trojos arklių, virusų ar bet kokios kitos kenkėjiškos programinės įrangos. 8.2. Licenciaras garantuoja, kad Licencijuota taikomoji programa veikia taip, kaip aprašyta naudotojo dokumentacijoje.

8.2. Nesuteikiama jokia garantija Licencijuotai programėlei, kuri nėra įvykdoma įrenginyje, kuri buvo neleistinai modifikuota, su ja buvo elgiamasi netinkamai ar kaltai, ji buvo sujungta ar įdiegta su netinkama technine ar programine įranga, naudojama su netinkamais priedais, nepriklausomai nuo to, ar tai padarėte Jūs patys, ar trečiosios šalys, arba jei yra kitų priežasčių, nepriklausančių nuo UAB "Meetelp" įtakos, kurios turi įtakos Licencijuotos programėlės įvykdomumui.

8.3. Jūs privalote patikrinti Licencijuotą taikomąją programą iš karto po jos įdiegimo ir nedelsdami pranešti UAB "Meetelp" apie aptiktas problemas el. paštu meet@meetelp.com. Į pranešimą apie defektus bus atsižvelgta ir jis bus toliau nagrinėjamas, jei bus išsiųstas el. paštu per šešiasdešimt (60) dienų nuo aptikimo.

8.4. Jei patvirtinsime, kad Licencijuota taikomoji programa turi trūkumų, UAB "Meetelp" pasilieka galimybę pasirinkti, ar ištaisyti padėtį, pašalinant defektą, ar pristatant kitą produktą.

8.5. Jei Licencijuota programėlė neatitinka galiojančios garantijos, galite pranešti apie tai Paslaugų parduotuvės operatoriui, ir Licencijuotos programėlės pirkimo kaina Jums bus grąžinta. Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, Paslaugų parduotuvės operatorius neturės jokių kitų garantinių įsipareigojimų, susijusių su Licencijuota taikomąja programa, ir jokių kitų nuostolių, pretenzijų, žalos, įsipareigojimų, išlaidų ir sąnaudų, susijusių su aplaidžiu bet kokios garantijos laikymusi.

8.6. Jei naudotojas yra verslininkas, bet kokia pretenzija, grindžiama trūkumais, pasibaigia praėjus įstatyme nustatytam senaties terminui, kuris sudaro dvylika (12) mėnesių nuo Licencijuotos taikomosios programos pateikimo naudotojui. Naudotojams, kurie yra vartotojai, taikomi įstatymų nustatyti senaties terminai.

9. PRODUKTO TEIGINIAI

UAB "Meetelp" ir Galutinis naudotojas pripažįsta, kad UAB "Meetelp", o ne Paslaugos, yra atsakinga už bet kokių Galutinio naudotojo ar bet kurios trečiosios šalies pretenzijų, susijusių su Licencijuota taikomąja programa arba Galutinio naudotojo turima ir (arba) naudojama Licencijuota taikomąja programa, nagrinėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant:

(i) pretenzijas dėl atsakomybės už gaminį;

(ii) bet kokias pretenzijas dėl to, kad Licencijuota taikomoji programa neatitinka taikomų teisinių ar reguliavimo reikalavimų; ir

(iii) pretenzijas, kylančias pagal vartotojų apsaugos, privatumo ar panašius teisės aktus, įskaitant pretenzijas, susijusias su jūsų Licencijuotos programos naudojimu "HealthKit" ir "HomeKit".

10. TEISINIS ATITIKIMAS

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad nesate šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas arba kurią JAV vyriausybė yra įvardijusi kaip "terorizmą remiančią" šalį; ir kad nesate įtraukti į jokį JAV vyriausybės draudžiamų ar ribojamų šalių sąrašą.

11. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Dėl bendrųjų užklausų, skundų, klausimų ar pretenzijų, susijusių su Licencijuota paraiška, kreipkitės į

Laurynas Nacevičius

meet@meetelp.com

12. TERMINAVIMAS

Licencija galioja tol, kol ją nutraukia UAB "Meetelp" arba Jūs. Jūsų teisės pagal šią licenciją pasibaigs automatiškai ir be UAB "Meetelp" pranešimo, jei nesilaikysite bet kurios (-ių) šios licencijos sąlygos (-ų). Nutraukus licencijos galiojimą, turite nutraukti bet kokį licencijuotos programos naudojimą ir sunaikinti visas licencijuotos programos kopijas, visas ar dalį jų.

13. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SUTARČIŲ SĄLYGOS IR NAUDOS GAVĖJAS

UAB "Meetelp" pareiškia ir garantuoja, kad UAB "Meetelp", naudodama Licencijuotą taikomąją programą, laikysis taikomų trečiųjų šalių sutarčių sąlygų.

Pagal "Minimalių kūrėjo galutinio vartotojo licencijos sutarties sąlygų instrukcijos" 9 skirsnį tiek "Apple", tiek "Google" ir jų dukterinės įmonės yra šios galutinio vartotojo licencijos sutarties trečiosios šalys naudos gavėjos ir - Jums sutikus su šios Licencinės sutarties sąlygomis, tiek "Apple", tiek "Google" turės teisę (ir bus laikoma, kad jos sutiko su šia teise) vykdyti šią galutinio vartotojo licencijos sutartį Jūsų, kaip trečiosios šalies naudos gavėjos, atžvilgiu.

14. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

UAB "Meetelp" ir Galutinis naudotojas pripažįsta, kad bet kokios trečiosios šalies pretenzijos dėl to, kad Licencijuota taikomoji programa arba Galutinio naudotojo turima ir naudojama Licencijuota taikomoji programa pažeidžia trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, atveju UAB "Meetelp", o ne Paslaugos, bus išimtinai atsakinga už bet kokių tokių pretenzijų dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo tyrimą, gynybą, sprendimą ir patenkinimą.

15. TAIKOMA TEISĖ

Šiai Licencinei sutarčiai taikomi Lietuvos įstatymai, išskyrus jų kolizines normas.

16. ĮVYKDYMAS

16.1. Jei kuri nors šios sutarties sąlyga yra ar tampa negaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai neturi įtakos. Negaliojančios sąlygos bus pakeistos galiojančiomis, suformuluotomis taip, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas.

16.2 Papildomi susitarimai, pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie išdėstyti raštu. Ankstesnės nuostatos galima atsisakyti tik raštu.